როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ გვგონია, რომ კორონავირუსის ნიშნები გვაქვს


ეპიდემიის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის სწორი ქცევა. ამიტომ ზუსტად უნდა შევასრულოთ ის რეკომენდაცია,
რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო გვაძლევს.

"თუ თქვენ თვლით, რომ გაქვთ სა­ეჭ­ვო სიმპტო­მე­ბი და გაქვთ ეჭვი, რომ შე­იძ­ლე­ბა გქონ­დეთ კო­რო­ნა­ვირუ­სი, პირ­ველ რიგ­ში, გა­მო­ი­ყე­ნეთ ჩვე­ნი ცხე­ლი ხაზი - 15 05", - ამის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ დღეს გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე მო­სახ­ლე­ო­ბას მო­უ­წო­და.

მი­სი­ვე თქმით, ყო­ვე­ლი­ვე ამის შემ­დეგ სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი და­უ­კავ­შირ­დე­ბი­ან კონ­კრე­ტულ ინ­დი­ვიდს და მი­ი­ღე­ბენ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას თუ რო­გორ მოხ­დე­ბა მისი ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა ამა თუ იმ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში და რა მე­თო­დე­ბი იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო იმი­სა­თის, რომ
მისი ჯან­მრთე­ლო­ბა იყოს და­ცუ­ლი.

"მინ­და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია გა­გაც­ნოთ და ასე­ვე მო­გი­წო­დოთ ყვე­ლას, რომ თუ თქვენ თვლით, რომ გაქვთ სა­ეჭ­ვო სიმპტო­მე­ბი და გაქვთ ეჭვი, რომ შე­იძ­ლე­ბა გქონ­დეთ კო­რო­ნა­ვირუ­სი, პირ­ველ რიგ­ში, გა­მო­ი­ყე­ნოთ ჩენი ცხე­ლი ხაზი, ვი­ნა­ი­დან ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამ ეტაპ­ზე

არის მოხ­დეს ზუს­ტი დი­აგ­ნოს­ტი­კა ჩვე­ნი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გე­ბის მხრი­დან არის თუ არა ეს კავ­ში­რი სა­ეჭ­ვო და სა­ჭი­რო­ებს თუ არა ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ას.

ყო­ვე­ლი­ვე ამის შემ­დეგ ჩვე­ნი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი და­გი­კავ­შირ­დე­ბი­ან და მი­ი­ღე­ბენ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას თუ რო­გორ მოხ­დე­ბა თქვე­ნი ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა ამა თუ იმ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში და რა მე­თო­დე­ბი არის სა­ჭი­რო იმი­სათ­ვის, რომ თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა იყოს და­ცუ­ლი და ასე­ვე იყოს და­ცუ­ლი ჩვე­ნი იმ პერ­სო­ნა­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბა, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად, 24 სა­ა­თის რე­ჟიმ­ში ზრუ­ნა­ვენ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე", - გა­ნა­ცხა­და ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ.

ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ცხე­ლი ხა­ზია - 15 05

მკითხველთა შთაბეჭდილებები