ფული, რომ ბარაქიანად შემოდიოდეს თქვენს ცხოვრებაში უნდა დაიცვათ გარკვეული წესები


ჰიპ­ნო­თე­რა­პევ­ტი რუ­სი­კო კვირ­კაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუქ­ზე" ფი­ნან­სუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის მო­ზიდ­ვის მსურ­ვე­ლებს რჩე­ვას აძ­ლევს:

"იმი­სათ­ვის, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში ფი­ნან­სუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა გვქონ­დეს, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ ფუ­ლის ღვთი­ურ ენერ­გი­ას­თან. ხში­რად, ადა­მი­ანს არას­წო­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი აქვს ფულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და მას ბო­რო­ტე­ბის წყა­როდ თვლის, ან 'ხე­ლის ჭუ­ჭყს' უწო­დებს მას. რო­დე­საც მსგავ­სი ცრუ რწმე­ნე­ბი და წარ­მოდ­გე­ნე­ბი ღრმად აქვს ადა­მი­ანს ქვეც­ნო­ბი­ერ­ში გამ­ჯდა­რი, გა­საკ­ვი­რი არ იქ­ნე­ბა, რომ ასეთ ადა­მი­ანს ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი ქონ­დეს ცხოვ­რე­ბა­ში.

მე­დი­ტა­ცია ფუ­ლის ენერ­გი­ის გა­სა­აქ­ტი­უ­რებ­ლად:
ფული, რომ ბარაქიანად შემოდიოდეს თქვენს ცხოვრებაში უნდა დაიცვათ გარკვეული წესები
შე­ხე­დეთ ამ სუ­რათს, და­აკ­ვირ­დით ოქ­როს­ფერ ნა­კადს და წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ ის ფუ­ლის ენერ­გი­აა. მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა, თუ რა აზ­რე­ბი მო­გი­ვათ თავ­ში, რო­დე­საც ფულ­ზე ფიქ­რობთ. რო­გო­რია თქვე­ნი და ფუ­ლის ენერ­გი­ის ურ­თი­ერ­თო­ბა? თა­ვი­სუფ­ლად შე­მო­ე­დი­ნე­ბა ის თუ არა თქვენს აუ­რა­ში და ცხოვ­რე­ბა­ში?

თუ გსურთ, ფუ­ლის ენერ­გია უფრო ბა­რა­ქი­ა­ნად შე­მო­ე­დი­ნოს თქვენს აუ­რა­სა და ცხოვ­რე­ბა­ში, ეცა­დეთ მას­თან სიყ­ვა­რუ­ლით სავ­სე მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ამ­ყა­როთ და უფრო ფარ­თოდ გა­უ­ღოთ მას კარი თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. იგ­რძე­ნით, რო­გორ და­ი­წყებს ფუ­ლის ენერ­გია თა­ვი­სუფ­ლად შე­მო­დი­ნე­ბას თქვენ­ში. მად­ლო­ბა მო­უ­ხა­დეთ მას დახ­მა­რე­ბი­სა და მე­გობ­რო­ბის­თვის.

ჩემი გან­ზრახ­ვაა, თი­თო­ე­ულ თქვენ­განს (ვი­საც ამის სურ­ვი­ლი აქვს და ამის­თვის მზა­დაა) ფი­ნან­სუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა მო­გი­ტა­ნოთ ამ პა­ტა­რა მე­დი­ტა­ცი­ამ და სუ­რათ­მა.

მდი­დარ და ბედ­ნი­ერ ცხოვ­რე­ბას გი­სურ­ვებთ".

მკითხველთა შთაბეჭდილებები